TCAS64 รอบ 1 ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ High Science ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทย์คณิต ทั่วประเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสสวท. โดยต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ร์ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 65 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มที่ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมติดอยู่ในอันดับที่ 1 – 10% ของโรงเรียน
  • กลุ่มที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมติดอยู่ในอันดับที่ 11 – 20 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียน
  • กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์