TCAS64 รอบ 1 นร.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 นร.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • กลุ่มคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์