TCAS64 รอบ 1 นร.ที่มีความสามารถทางการกีฬา สาขาพลศึกษา ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 นร.ที่มีความสามารถทางการกีฬา สาขาพลศึกษา ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนจังหวัดขึ้นไป หรือได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความสามารถทางการกีฬาในระดับชาติ

จำนวนที่รับ

 • 15 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์