TCAS64 รอบ 1 นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Ag-Entrepreneur คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีบิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย หรือพี่ชาย พี่สาวร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดา ที่สืบสายโลหิตโดยตรง ที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร หรือธุรกิจเกษตรและต้องการพัฒนาธุรกิจของครอบครัว
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์