TCAS64 รอบ 1 นักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 นักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา TCAS64 รอบ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์