TCAS64 รอบ 1 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป ซึ่งจัดสอบโดย สสวท.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-14 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์