รับตรง64 ประเภทโควตา เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง ม.สงขลานครินทร์ 2564

รับตรง64 ประเภทโควตา เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง ม.สงขลานครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญษตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปวส.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลงานดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์