โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557

โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 4 – 11 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการรับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติ

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เพศชาย หรือเพศหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเกิดการศึกษา 11 สิงหาคม 2557)
  • ในกรณีเพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • ในกรณีเพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • รับสมัคร โดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่อยู่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ