TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.นวมินทราธิราช 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.นวมินทราธิราช 2564

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • แพทยศาสตร์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 11)
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
  • เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
  • การจัดการสาธารณภัย
  • (หน้า 19)
 • วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • การบริการธุรกิจการบิน
  • การบริหารจัดการเมือง
  • (หน้า 25)
 • วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
  • การพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • การจัดการทรัพยากรอาคาร
  • การซ่อมบำรุงระบบราง
  • การซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
  • (หน้า 29)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 585 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15-20 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์