รับตรง64 โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ราชมงคลธัญบุรี 2564

รับตรง64 โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ราชมงคลธัญบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-วุฒิ ม.6
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 8)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล-วุฒิ ม.6
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-วุฒิ ม.6
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา-วุฒิ ม.6
  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ม.6
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล-วุฒิ ปวช.
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-วุฒิ ปวช.
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา-วุฒิ ปวช.
  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • การผลิตพืช-วุฒิ ม.6
  • สัตวศาสตร์-วุฒิ ม.6
  • ประมง-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-วุฒิ ม.6
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วุฒิ ม.6
  • การผลิตพืช-วุฒิ ปวช.
  • สัตวศาสตร์-วุฒิ ปวช.
  • ประมง-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-วุฒิ ปวช.
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วุฒิ ม.6
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วุฒิ ปวช.
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-วุฒิ ม.6
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ-วุฒิ ม.6
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วุฒิ ม.6
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-วุฒิ ม.6
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-วุฒิ ม.6
  • การบัญชี-วุฒิ ม.6
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-วุฒิ ม.6
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-วุฒิ ปวช.
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ-วุฒิ ปวช.
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วุฒิ ปวช.
  • การบัญชี-วุฒิ ปวช.
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 17)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย-วุฒิ ม.6
  • ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์-วุฒิ ม.6
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย-วุฒิ ปวช.
  • ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์-วุฒิ ปวช.
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย-วุฒิ ปวส.
  • ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 21)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม-วุฒิ ม.6
  • ศิลปะไทย-วุฒิ ม.6
  • ทัศนศิลป์-วุฒิ ม.6
  • ศิลปศึกษา-วุฒิ ม.6
  • จิตรกรรม-วุฒิ ปวช.
  • ศิลปะไทย-วุฒิ ปวช.
  • ทัศนศิลป์-วุฒิ ปวช.
  • ศิลปะศึกษา-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 23)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ชีววิทยาประยุกต์-วุฒิ ม.6
  • สถิติประยุกต์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ม.6
  • คณิตศาสตร์-วุฒิ ม.6
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ปวช.
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 28)
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • สุขภาพและความงาม-วุฒิ ม.6
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ-วุฒิ ม.6
  • (หน้า 31)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 ปวช. ปวส. หรือกศน. ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ป้ายกำกับ: