รับตรง64 โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ราชมงคลธัญบุรี 2564

รับตรง64 โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ราชมงคลธัญบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-วุฒิ ม.6
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 8)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล-วุฒิ ม.6
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-วุฒิ ม.6
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา-วุฒิ ม.6
  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ม.6
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล-วุฒิ ปวช.
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-วุฒิ ปวช.
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา-วุฒิ ปวช.
  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • การผลิตพืช-วุฒิ ม.6
  • สัตวศาสตร์-วุฒิ ม.6
  • ประมง-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-วุฒิ ม.6
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วุฒิ ม.6
  • การผลิตพืช-วุฒิ ปวช.
  • สัตวศาสตร์-วุฒิ ปวช.
  • ประมง-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-วุฒิ ปวช.
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วุฒิ ม.6
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วุฒิ ปวช.
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-วุฒิ ม.6
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ-วุฒิ ม.6
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วุฒิ ม.6
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-วุฒิ ม.6
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-วุฒิ ม.6
  • การบัญชี-วุฒิ ม.6
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-วุฒิ ม.6
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-วุฒิ ปวช.
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ-วุฒิ ปวช.
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วุฒิ ปวช.
  • การบัญชี-วุฒิ ปวช.
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 17)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย-วุฒิ ม.6
  • ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์-วุฒิ ม.6
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย-วุฒิ ปวช.
  • ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์-วุฒิ ปวช.
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย-วุฒิ ปวส.
  • ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 21)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม-วุฒิ ม.6
  • ศิลปะไทย-วุฒิ ม.6
  • ทัศนศิลป์-วุฒิ ม.6
  • ศิลปศึกษา-วุฒิ ม.6
  • จิตรกรรม-วุฒิ ปวช.
  • ศิลปะไทย-วุฒิ ปวช.
  • ทัศนศิลป์-วุฒิ ปวช.
  • ศิลปะศึกษา-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 23)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์-วุฒิ ปวช.
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-วุฒิ ปวส.
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ชีววิทยาประยุกต์-วุฒิ ม.6
  • สถิติประยุกต์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ม.6
  • คณิตศาสตร์-วุฒิ ม.6
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-วุฒิ ม.6
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-วุฒิ ปวช.
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-วุฒิ ปวช.
  • (หน้า 28)
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • สุขภาพและความงาม-วุฒิ ม.6
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ-วุฒิ ม.6
  • (หน้า 31)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 ปวช. ปวส. หรือกศน. ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: