TCAS64 รอบ 1 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2564

TCAS64 รอบ 1 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต TCAS64 รอบ 1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมราช ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • กระบี่ 10 คน
 • ตรัง 14 คน
 • นครศรีธรรมราช 16 คน
 • พังงา 2 คน
 • ภูเก็ต 6 คน
 • (รวม 48 คน)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์