รับตรง64 แฟ้มสะสมผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2564

รับตรง64 แฟ้มสะสมผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิกและการออกแบบ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • (หน้า 19)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศิลปะดิจิตอล
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ดนตรี
  • การพัฒนาสังคม
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
  • นวัตกรรมอาหารแปรรูป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 21)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ที่เป็นประจักษ์ และบำเพ็ญประโยชน์อุทิศตน เพื่อส่วนรวมช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านครูแนะแนว
 • หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านครูแนะแนว
  • 15-31 ตุลาคม 2563
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
  • 2-20 พฤศจิกายน 2563
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 2-25 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: