TCAS64 รอบ 3 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2564

TCAS64 รอบ 3 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2564

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 55 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 65 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 30 คน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 109 คน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 24 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 260 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลราชวิถี 40 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน 13 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 13 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 40 คน
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 50 คน
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
  • โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 12 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 32 คน
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 16 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 83 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 25 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 58 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 25 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 40 คน
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 120 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 65 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 30 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 40 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร 20 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก 30 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 71 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 80 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 140 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 85 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหกรรม 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 30 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 120 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
 • คณเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,622 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาสามัญ
 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (Admission 1)
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 10)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 20 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์