TCAS รอบ 2 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง 2564

TCAS รอบ 2 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • นิติศาสตร์
 • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์-ควบ 2 ปริญญา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์