TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 4 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 3)

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 20 คน

 • โครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ 5 คน
  • (รอติดตาม)
 • โครงการนักเรียนคุณธรรมจริยธรรม 5 คน
  • (รอติดตาม)
 • โครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 5 คน
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
  • (หน้า 7)
 • โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 5 คน
  • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ำกว่า 3.25
  • มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 12 จังหวัด 39 แห่งโดยมีหนังสือรับรอง
  • (หน้า 8, 11)

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ 150 คน

 • นักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • (หน้า 9)

รอบที่ 3 Admission 1 – 10 คน

 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์