TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
  • ครุศาสตร์การออกแบบ
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • ครุศาสตร์เกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 190 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์