TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโครงการกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 35 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์