TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • สถิติประยุกต์
  • เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเรียนดี
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 • โครงการบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โครงการนักพัฒนามืออาชีพ-เฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 255 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์