รับตรง64 ประเภทสอบตรง ปวส. พระจอมเกล้าลาดกระบัง-ชุมพร 2564

รับตรง64 ประเภทสอบตรง ปวส. พระจอมเกล้าลาดกระบัง-ชุมพร 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง ปวส.ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 20 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
  • บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20 คน

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

  • รวม 60 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบทฤษฎี
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

  • 20 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์