TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์-ควบ 2 ปริญญา
 • นิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • จีนศึกษา
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • การสอนภาษาจีน
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือกศน. หรือเทียบเท่า เป็นบุคคลผู้มีความพิการตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 78 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 20 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์