โครงการรับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) ม.อุบลราชธานี 2557

โครงการรับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 17 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาประมง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนผลการเรียน)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • คณะบริหารศาสตร์
  • สาขาการจัดการธุรกิจ
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการจัดการโรงแรม
  • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 980 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์