TCAS64 รอบ 1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ม.แม่ฟ้าหลวง 2563

TCAS64 รอบ 1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ม.แม่ฟ้าหลวง 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • จีนศึกษา
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • การสอนภาษาจีน
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • นิติศาสตร์
 • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์-ควบ 2 ปริญญา
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีความงาม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีน
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2, 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ High School ในระบบนานาชาติ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 20 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์