TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการรับตรงรอบ Portfolio
 • โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สาขาที่เปิดรับ – โครงการรับตรงรอบ Portfolio

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์ชีวการแพทย์
  • วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 21)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบนวัตศิลป์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 22)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาดค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 22)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 23)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 23)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
  • พลศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • เทคโนโลยีศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 24)

สาขาที่เปิดรับ – โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์ชีวการแพทย์
  • วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 25)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาดค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 25)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 26)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 26)
 • คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบนวัตศิลป์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 26)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 26)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
  • พลศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • เทคโนโลยีศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 27)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 28)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 28)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาล
  • (หน้า 28)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 5,450 คน
 • (หน้า 15, 18)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์