TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีประสบการณ์การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน หรือทักษะการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้นทางด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขต
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5