TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการรวม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรกศน. หรือหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 40 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10