รับตรง64 วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2564

รับตรง64 วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ Grade 12 หรือ Year 13
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาฟิสิกส์ หรือเคมี วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00
  • หรือ มีผลการสอบ PAT ตามที่กำหนด
  • หรือ มีผลการสอบวิชาสามัญ ตามที่กำหนด
  • หรือ มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

จำนวนที่รับ

 • 30 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์