รับตรง64 วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2564

รับตรง64 วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือ Grade 12 หรือ Year 13
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 34 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์