รับตรง64 วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม-นานาชาติ ม.มหิดล 2564 (รอบ 1)

รับตรง64 วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม-นานาชาติ ม.มหิดล 2564 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ หลักสูตรวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะ วุฒิ ม.6)
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์