TCAS64 รอบ 1 Early Round บริหารธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Early Round บริหารธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับ สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Early Round หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรนานาชาติ จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะวุฒิ ม.6 หลักสูตรภาษาไทย)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทการศึกษาที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์