รับตรง64 โครงการรับตรงโดยคณะ ภาคปกติ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2564

รับตรง64 โครงการรับตรงโดยคณะ ภาคปกติ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการการกีฬา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สถิติศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ทรัพยากรน้ำและสารสนเทศ
  • วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • สารสนเทศศาสตร์
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
  • ปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม
  • ดนตรีสากล
  • ดนตรีเทคโนโลยี
  • ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล
  • เศรษฐศาสตร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจดิจิตอล
  • การบัญชี-เทียบเข้า
  • การตลาด-เทียบเข้า
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบเข้า
  • การจัดการ-เทียบเข้า
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว-เทียบเข้า
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
  • บริหารธุรกิจเกษตร
  • เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีดิจิตอล
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบเข้า
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง-เทียบเข้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการการผลิต
  • วิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมการจัดการการผลิต-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเทียบเข้า
  • วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เทียบเข้า
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 626 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (มียืนยันสิทธิ์ 4 รอบ)
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2564
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: