TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงเรียนการเรือน
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
  • (หน้า 6)
 • คณะการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจการบิน-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 130 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์