TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงเรียนการเรือน
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
  • อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  • โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
  • (หน้า 7)
 • คณะการท่องเที่ยวและการบริการ
  • การจัดการงานบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจการบิน-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  • ธุรกิจการบิน-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
  • (หน้า 12)
 • คณะครุศาสตร์
  • การประถมศึกษา
  • การประถมศึกษา-วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาปฐมวัย-วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การศึกษาปฐมวัย-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
  • การศึกษาปฐมวัย-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การบริการลูกค้า
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน)
  • เลขานุการทางการแพทย์
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง-วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 735 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์