โครงการรับตรง วุฒิม.6/ปวส. ม.เทคโนโลยีมหานคร 2557

โครงการรับตรง วุฒิม.6/ปวส. ม.เทคโนโลยีมหานคร 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาม.6 หรือปวส. ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 9 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมระบบวัดคุม
   • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิศวกรรมเมคคาทอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สาขาวิศกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • นิเทศศาสตร์สารสนเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บัญชี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • Bilingual program
  • Chemical Engineering
  • Civil Engineering
  • Electronic and Electrical Engineering
   • Electrical Engineering
   • Electronic Engineering
   • Electronic and Communications Engineering
  • Mechanical Engineering

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ