TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 90 คน
  • วิศวกรรมเคมี 50 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน
  • วิศวกรรมโยธา 60 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 60 คน
  • วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 60 คน
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 75 คน
  • วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 20 คน
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง 20 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 90 คน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 60 คน
  • วิศวกรรมอาหาร 20 คน
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมพลังงาน-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-การสื่อสารและข้อมูล-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เมคคาทรอนิกส์-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมการเงิน-นานาชาติ 15 คน
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ 15 คน

ประเภทที่เปิดรับ

 • โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
 • โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
 • โครงการเพชรยอดมงกุฎ
 • โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • เป็นผู้ที่มีรายชื่อจากการเสนอของโรงเรียนตามที่กำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 3.80 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 9)
 • โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 3.80 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • เป็นผู้ที่มีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ตามที่กำหนด
  • (หน้า 11)
 • โครงการเพชรยอดมงกุฎ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • เคยผ่านการแข่งขันโดยเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ รอบที่ 3 จากโครงการเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
  • (หน้า 13)
 • โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  • (หน้า 14)

จำนวนที่รับ

 • รวม 860 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์