TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio แฟ้มรวบรวมผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • สถาปัตยกรรม
  • 50 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 7)
 • ภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรม
  • 20 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 17)
 • สถาปัตยกรรมภายใน
  • 45 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 27)
 • ศิลปะอุตสาหกรรม
  • 45 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 29)
 • การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
  • 10 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 31)
 • นิเทศศิลป์
  • 15 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 33)
 • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
  • 45 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 35)
 • การถ่ายภาพ
  • 15 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 37)
 • ศิลปกรรม มีเดียอาร์ด และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
  • 50 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
  • (หน้า 39)
 • สถาปัตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ-หลักสูตรนานาชาติ
  • 15 คน
  • เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 310 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45