TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ IAAI ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ IAAI ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ IAAI ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 13 จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด (ใช้ GAT/PAT ยื่นได้)
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด (ใช้ GAT/PAT ยื่นได้)
 • (หน้า 2, 7, 10)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • ครั้งที่ 1 : 9 – 16 ตุลาคม 2563
  • ครั้งที่ 2 : 22 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
  • ครั้งที่ 3 : 1 – 29 มกราคม 2564
 • การจัดการโลจิสติกส์
  • 9 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 8, 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์