รับตรง64 เพิ่มนักวิทย์เทคโนโลยี เขตพื้นที่ EEC คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

รับตรง64 เพิ่มนักวิทย์เทคโนโลยี เขตพื้นที่ EEC คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ EEC คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

(วุฒิ ม.6)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาที่เปิดรับ – คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • รวม 160 คน
 • (วุฒิ ม.6 อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2-6)

(วุฒิ ปวช.)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาระดับ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • สาขาที่เปิดรับ – คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • รวม 40 คน
 • (หน้า 7-11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์