TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยนครพนม 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยนครพนม 2564

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ
  • มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • (หน้า 4)
 • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนาหว้า
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การจัดการกีฬา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์-ครุศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การจัดการการบิน
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 9)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • การประมง
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
  • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,375 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์