TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564

TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 13 หรืออื่นๆ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (กรณี วุฒิ ม.6)
 • (หน้า 4, 10)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • เขียนเรียงความ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 ตุลาคม 2564 – 4 มกราคม 2564
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์