รับตรง64 ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2564

รับตรง64 ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • ประชาสัมพันธ์
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 720 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครที่มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม 2563 – 23 พฤษภาคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์