รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2564 (รอบ 1)

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2564 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พละศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • การจัดการอาหาร
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิทยาการข้อมูล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • ภาษาจีนศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • การพัฒนาชุมชน
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ออกแบบดิจิตอลอาร์ต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
  • การจัดการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติหลักสูตรนานาชาติ
  • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • จัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การบัญชี
  • ประชาสัมพันธ์
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การเงินและการลงทุน
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,075 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียน เฉพาะโรงเรียนเครือข่าย MOU
 • หรือ สมัครที่มหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • สาขาอื่นๆ
  • 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563
 • เฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์
  • 1 พฤศจิกายน 2563 – 10 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์