TCAS64 รอบ 1 สถาปัตยกรรมดิจิตอล ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 สถาปัตยกรรมดิจิตอล ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมดิจิตอลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมดิจิตอลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ Grade 12 หรือ Year 13
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์