รับตรง64 โควตา วิศวกรรมศาสตร์-ต่อเนื่อง ลาดกระบัง 2564

รับตรง64 โควตา วิศวกรรมศาสตร์-ต่อเนื่อง ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร-ต่อเนื่อง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ต่อเนื่อง
 • วิศวกรรมการวัดคุม-ต่อเนื่อง
 • วิศวกรรมโยธา-ต่อเนื่อง
 • (หน้า 2)

โควตาที่เปิดรับ

 • โครงการเรียนดี
 • โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการเรียนดี
  • กำลังศึกษาระดับ ปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (ให้วิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาคัดเลือกก่อน)
  • (หน้า 3, 8)
 • โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
  • กำลังศึกษาระดับ ปวส.2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลงานรางวัล หรือประกาศนียบัตรตามที่กำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 11)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์