รับตรง64 โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

รับตรง64 โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

[วุฒิ ม.6]

 • สาขาที่เปิดรับ – วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-เครื่องจักรกล-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิค-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมควบคุม-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดระบบอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการผลิต-สมทบพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี-สมทบ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 2.5 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2 – 6)

[วุฒิ ปวช.]

 • สาขาที่เปิดรับ – วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิค-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมควบคุม-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต-สมทบพิเศษ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการผลิต-สมทบพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี-สมทบ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาระดับ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 2.5 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7-14)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์