รับตรง64 โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจ พระนครเหนือ 2564

รับตรง64 โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจ พระนครเหนือ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

[วุฒิ ม.6]

 • สาขาที่เปิดรับ – คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • รวม 30 คน
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (วุฒิ ม.6 อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2-4)

[วุฒิ ปวช.]

 • สาขาที่เปิดรับ – คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • รวม 20 คน
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาระดับ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 5-7)

[วุฒิ ปวส.]

 • สาขาที่เปิดรับ – คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • รวม 30 คน
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาระดับ ปวส.2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 8-12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์