TCAS64 รอบ 1 ทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 ทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • กลุ่มคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
  • กลุ่มภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์