TCAS64 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

TCAS64 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ – จำนวน 30 คน

 • รับสมัคร
  • 1 ถึง 16 ธันวาคม 2563
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด/ถ้ามี
  • (หน้า 3)

รอบที่ 2 Quota โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ – จำนวน 5 คน

 • รับสมัคร
  • 1 – 22 มีนาคม 2564
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด/ถ้ามี
  • (หน้า 3)

รอบที่ 3 Admission โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ – จำนวน 10 คน

 • รับสมัคร
  • 7 – 15 พฤษภาคม 2564
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส่วนกลาง
  • (หน้า 4)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด/ถ้ามี
  • มีผลการสอบ GAT/PAT2/วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 3)

รอบที่ 4 Direct Admission – จำนวน 5 คน

 • รับสมัคร
  • 2-4 มิถุนายน 2564
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด/ถ้ามี
  • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์