TCAS64 รังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (4 รอบ)

TCAS64 รังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ – จำนวน 5 คน

 • รับสมัคร
  • 4 – 23 มกราคม 2564
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.95
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือฟิสิกส์รังสี หรือฟิสิกส์อนุภาค เป็นที่ประจักษ์
   • และ/หรือ เคยเข้าศึกษาดูงานด้านรังสีเทคนิค ณ แผนกรังสีวิทยาของโรงพยาบาลต่างๆ

รอบที่ 2 โควตา Quota โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ – จำนวน 15 คน

 • รับสมัคร
  • 1 – 30 เมษายน 2564
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีผลการสอบ GAT/PAT-2/O-NET/วิชาสามัญ

รอบที่ 2 โควตา Quota โครงการจุฬาภรณ์ EEC – จำนวน 25 คน

 • กำหนดการ
  • 1 – 30 เมษายน 2564
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยมีทะเบียนบ้าน หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 12 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีผลการสอบ GAT/PAT-2/O-NET/วิชาสามัญ

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ – จำนวน 20 คน

 • รับสมัคร
  • 7 – 15 พฤษภาคม 2564
  • สมัครงานอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส่วนกลาง
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบ GAT/PAT-2/O-NET/วิชาสามัญ

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission – จำนวน 1 คน

 • รับสมัคร
  • 8-9 มิถุนายน 2562
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการสอบ GAT/PAT-2/O-NET/วิชาสามัญ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์