TCAS64 รอบ 1 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ลาดกระบัง 2564

TCAS64 รอบ 1 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและเทคโนโลยีการบริการอาหาร/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและเทคโนโลยีการบริการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. และ
  • Bachelor Degree in Culinary Art, B.H.M.S, Switzerland
  • Bachelor Degree in Culinary Art, Robert Gordon University, United Kingdom
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ หรือ Grade 12 หรือ Year 13
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 กันยายน 2563 – 22 มกราคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์