TCAS64 พยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

TCAS64 พยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio) 50 คน

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
 • มีภาวะผู้นำ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรม หรือการได้รับรางวัล/เกียรติบัตรด้านต่างๆ
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5
 • หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (หน้า 3)

รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (Quota) 25 คน

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สามารถยื่นประกอบการพิจารณาได้
 • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
 • (หน้า 3)

รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (Admission) 5 คน

 • Admission 1 – 3 คน
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน
 • Admission 2 – 2 คน
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการสอบ O-NET แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน
  • มีผลการสอบ GAT ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • มีผลหารสอบ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • (หน้า 4)

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ – พิจารณาตามความเหมาะสม

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ O-NET แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน
 • มีผลการสอบ GAT ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • มีผลหารสอบ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติหลัก

 • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ดัชนีมวลกายไม่น้อยกว่า 30 กก./ตร.ม.
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกำหนด
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์
  • 5 – 20 มกราคม 2564
  • (สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย)
 • รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์
  • 3 – 30 มีนาคม 2564
  • (สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย)
 • รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์
  • 7-15 พฤษภาคม 2564
  • (สมัครทางเว็บไซต์ส่วนกลาง)
 • รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
  • ซึ่งพิจารณาการสมัครตามความเหมาะสมในภายหลัง
 • (หน้า 5, 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์